Neformaliojo vaikų švietimo paslaugos

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

2015 m. vasario 10 d. Nr. 4 – 37
Marijampolė

Neformalusis vaikų švietimas

Paslaugos aprašymas

Paslaugos paskirtis – ugdyti Marijampolės savivaldybės teritorijoje gyvenančių arba Marijampolės švietimo įstaigose besimokančių vaikų ir jaunuolių gyvenimo įgūdžius, asmenines, socialines ir kitas bendrąsias kompetencijas, teikiančias galimybių asmeniui tapti aktyviu visuomenės nariu, sėkmingai veikti visuomenėje, padėti tenkinti pažinimo ir saviraiškos poreikius.

Veikla vykdoma po pamokų, savaitgaliais, mokinių atostogų metu. Veiklos vykdymo adresas: Lietuvininkų g. 18 ir R. Juknevičiaus g. 28, Marijampolė.

Veiklos kryptys:

 1. Būrelių, klubų veiklos organizavimas.
 2. Mokinių visuomeninės organizacijų, sambūrių koordinavimas.
 3. Projektų (konkursų, varžybų, ekskursijų, mokymų, konferencijų, švenčių, akcijų, parodų ir kt.) organizavimas.
 4. Užimtumo organizavimas savaitgaliais ir mokinių atostogų metu (stovyklos, sąskrydžiai, žygiai, ekspedicijos ir kiti renginiai).

Viešųjų paslaugų sritis

Švietimo paslaugos

Viešųjų paslaugų srities pogrupis

Kitas neformalusis vaikų bei suaugusių švietimas

Teisės aktai, reguliuojantys paslaugos teikimą

 1. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas, (priimtas LR Seimo 2013 m. birželio 17 d. Nr. 1X-1630, (Žin., 2003, Nr. 63-2853);
 2. Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. kovo 29 d. įsakymo Nr.V-554, ( Žin. 2012, Nr. 42 -2102);
 3. Lietuvos Respublikos Jaunimo politikos pagrindų įstatymas. 2003 m. gruodžio 4 d. Nr. IX-187, ( Žin., 2003, Nr.119-5406), pakeitimai 2005-12-10, (Žin., 2005, Nr. 144 -5238);
 4. Marijampolės savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 29 d. sprendimas „Dėl neformaliojo vaikų švietimo mokesčio nustatymo“ Nr. 1 – 8881 (www.marijampole.lt);
 5. Marijampolės savivaldybės tarybos 2009-12-21 sprendimas dėl „Mokinių priėmimo į Marijampolės moksleivių kūrybos centrą ir būrelių forminimo tvarka“ Nr.1-1035 (www.marijampole.lt).
 6. Marijampolės savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 24 d. sprendimas „Dėl Marijampolės moksleivių kūrybos centro nuostatų tvirtinimo“ Nr. 1 – 55 (www.marijampole.lt);
 7. Marijampolės savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 27 d. sprendimas „Dėl neformaliojo švietimo mokesčio nustatymo pakeitimo perskaičiuojant mokestį į eurus“ Nr. 1 – 352 (www.marijampole.lt).

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Tėvai (globėjai) arba mokinys pateikia:

 1. Tėvų (globėjo) arba mokinio prašymas dėl priėmimo būrelį ar kitą renginį.
 2. Mokinio bendrojo sveikatos patikrinimo pažymą arba pažymos (027-1/a) kopiją, sporto krypties 068/a arba 061/a pažymą arba jos kopiją.

Būtina pateikti informacija:

 1. Mokinio vardas, pavardė, gimimo metai, mokykla, klasė, gyvenamoji vieta, telefonas, el. paštas.
 2. Vieno iš tėvų (globėjų) vardas, pavarė, gyvenamoji vieta, telefonas, el. paštas.

Paslaugos teikėjai

Būrelių veikla, istorinės tematikos projektai – Vida Bačinskaitė, Marijampolės moksleivių kūrybos centro prevencinio ir projektinio darbo metodininkė, tel./faks. (8 343) 54 827, (8 343) 53 297, el. p. marijampolesmkc@gmail.com.

Skautų organizacija ir kt. jaunimo organizacijos, meninės krypties renginiai – Audronė Levickienė, Marijampolės moksleivių kūrybos centro vaikų ir jaunimo organizacijų koordinacinės veiklos metodininkė, tel./faks. (8 343) 54 827, (8 343) 53 297, el. p. marijampolesmkc@gmail.com.

Turizmo, žygeivystės, saugus eismo, orientavimosi sporto projektai – Gintautas Ūsas, žygeivių veiklos ir orientacinio sporto metodininkas, tel./faks. (8 343) 54 827, (8 343) 72 795, el. p. marijampolesmkc@gmail.com

Etnokultūros ir kultūros projektai – Audronė Šlyterienė, Marijampolės moksleivių kūrybos centro prevencinio ir projektinio darbo metodininkė, tel./ faks. (8 343) 54 827, (8 343) 53 297; el. p. marijampolesmkc@gmail.com.

Informacinių technologijų projektai – Dominykas Dilys, Marijampolės moksleivių kūrybos centro informacinių technologijų projektų vadovas, tel./faks. (8 343) 54 827, (8 343) 53 297; el. p. marijampolesmkc@gmail.com.

Paslaugos vadovas

Nijolė Pileckienė, Marijampolės moksleivių kūrybos centro direktorė, tel./faks. (8 343) 54 827, el. p. marijampolesmkc@gmail.com

Paslaugos teikimo trukmė

Rugsėjo – rugpjūčio mėnesiais pagal programose numatytus terminus.

Paslaugos suteikimo kaina

Neformaliojo švietimo mokestis už kiekvieną mokslo metų mėnesį, kai ugdymo programai vienai grupei skiriama iki 4 valandų per savaitę: choreografijos krypties būrelių ugdytiniams – 7,24 Eur; mokymo groti instrumentu, dainavimo, dramos būrelių ugdytiniams – 5,79 Eur; dailės, dizaino, kalbų mokymo krypties būrelių ugdytiniams – 4,34 Eur; turistų, orientavimosi sporto, gamtos, istorijos, technologinių krypčių ir kitų nepaminėtų būrelių ugdytiniams – 2,90 Eur.

Neformaliojo švietimo mokestis mažinamas 50% vaikams iš šeimų, kurių pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį neviršija 1,5 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų remiamų pajamų dydžio.

Nuo mokesčio atleidžiami: socialinę pašalpą gaunančių šeimų vaikai, pristatę pažymas iš Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Socialinės paramos skyriaus, pažymoje nurodytam laikui; neįgalieji vaikai, pateikę gydytojų konsultacinės komisijos pažymas; kraštotyros, etnokultūros būrelių, jaunimo organizacijų ir pilietinių sambūrių nariai.

Kainos dydį už paslaugą nustato Marijampolės savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 29 d. sprendimas „Dėl neformaliojo vaikų švietimo mokesčio nustatymo“ Nr. 1 – 8881 (www.marijampole.lt) ir Marijampolės savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 27 d. sprendimas „Dėl neformaliojo švietimo mokesčio nustatymo pakeitimo perskaičiuojant mokestį į eurus“ Nr. 1 – 352 (www.marijampole.lt);

Atsiskaitomoji sąskaita:

Marijampolės moksleivių kūrybos centras, Lietuvininkų g. 18, LT-68300 Marijampolė, į.k. 190494539,

AB SEB bankas, a.s. LT97 7044 0600 0208 2591.

Prašymo priėmimo vieta

Prašymai priimami Centro raštinėje darbo dienomis 8.00 – 12.00 ir 12.45-17.00 valandomis (penktadienį ir prieš šventines dienas iki 15.45 val.) Marijampolės moksleivių kūrybos centre, Lietuvininkų g. 18, III aukštas, Marijampolė

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *